Beste sakelid,

Ons is almal onkant deur die vinnige verspreiding en geweldige effek van die COVID-19 (Coronavirus) in die wêreld en ook in ons land betrap.
 
Die nasionale regering het gisteraand verantwoordelik opgetree deur verreikende riglyne vir die bekamping van die virus uit te reik. Daar is geen twyfel dat hierdie riglyne die ekonomie en ons manier van sake doen op die korttermyn gaan affekteer.
 
Ons as werkgewers het in hierdie tyd ‘n groot verantwoordelikheid om na ons werknemers om te sien. In die lig hiervan is dit baie belangrik dat werkgewers ten minste die volgende stappe aan hul werknemers moet kommunikeer:
 

  1. Werkgewers behoort waar moontlik higiëne in die weksplek te bevorder deur veral handontsmettingsmiddels beskikbaar te hê en werknemers te verplig as hulle die werksplek betree, om dit te gebruik.
  2. Fisiese kontak tussen individue behoort tot ‘n minimum beperk te word en waar moontlik eerder vermy te word.
  3. Indien ‘n werknemer enige griepsimptome toon behoort die werknemer onmiddelik uit die werksplek verwyder te word en indien moontlik eerder tuis verder te werk.
  4. Indien ‘n werknemer vermoed dat hulle kontak met iemand gehad het wat die Corona virus onder lede het, of daarvoor getoets is, moet dit onmiddellik gekommunikeer word na die werkgewer waarby die gepaste stappe geneem moet word.
  5. Enige nie-kritiese werksreise behoort vir eers op ys gesit te word – kom ons gebruik eerder tegnologie om met mekaar te kommunikeer.

 
Dit is uiters belangrik om in die tyd seker te maak dat enige berigte wat ons ontvang en versprei rondom die virus van ‘n betroubare bron afkomstig is. Gaan kyk asb self op die webtuistes van offisiële instansies voordat jy iets aanstuur.
 
Alhoewel die bogenoemde inligting krities is, is dit natuurlik net so belangrik dat die ekonomie in die tydperk nie tot totale stilstand kom nie.
Ons wens al ons lede sterkte en wysheid met die bestuur van hulle besighede en werknemers in die volgende tyd toe. Kom ons hou die persone wat hierdie virus onder lede het of moontlik onder lede mag hê en ook alle gesondheidswerkers wat hierdie persone moet versorg in ons gebede.
 
Kontak ons gerus indien jy enige verdere navrae het, of indien jy oor enige nuwe inligting beskik waarby die sakegemeenskap kan baat.

Dear business member,

We have all been caught off guard by the rapid spread and tremendous effect of the COVID-19 (Coronavirus) in the world and our country.

Last night, the national government acted responsibly by issuing comprehensive anti-virus guidelines. There is no doubt that these guidelines will affect the economy and our day-to-day business transactions in the short term.

As employers, we have an enormous responsibility to look after our employees during this time. Therefore, employers need to take action and/or communicate the following steps to their employees:

  1. Employers should, where possible, promote hygiene in the workplace by having hand disinfectants and oblige employees to make use of it when entering the workplace.
  2. Limit physical contact between individuals and where possible avoid physical contact to the full extent.
  3. If an employee shows any flu symptoms, the employee should be removed from the workplace immediately and, if possible, continue to work from home.
  4. If an employee suspects that they have had contact with someone who has been diagnosed or has been tested for the Coronavirus, they should communicate it immediately to the employer and the employer will need to take necessary action.
  5. Any non-critical work trips should be avoided – let’s rather make use of technology to communicate with one another.

It is of the utmost importance to ensure that any messages we receive and circulate about the virus come from a reliable source. Please check the websites of official institutions before sending any information on warnings regarding the Coronavirus.

Although the information above is critical, it is of course just as important that the economy cannot come to a complete halt during this period.

We wish all our members strength and wisdom in running their businesses and employees during this time. Let us keep those affected by the Coronavirus and all health care providers in our prayers.

Please contact us if you have any further questions or if you have any relevant new information that could benefit the business community.

Vir verdere riglyne kan jy gerus die webblad van die “World Health Organisation” besoek / For further guidelines, please visit the World Health Organization’s website:

Indien nie, sluit aan by die Potchefstroom Sakekamer en geniet al die bemarkings-, opheffings-, opleidings- en netwerkgeleenthede wat ons bied. Volg die skakel en gee jou besigheid ‘n hupstoot.
Ons sien uit na jou betrokkenheid!

Copyright © Potch-Tlokwe Chamber of Commerce  ® All rights reserved.

Our email address is: info@potch-tlokwe.co.za 
Our contact details: 0716088775
Website: www.potch-tlokwe.co.za